Broteknik

En vacker bro skapar en vacker miljö, men broar är också avancerade konstruktioner som ska fungera i minst 120 år och det ställer stora krav på tillverkaren.

Läs mer   Snabbval projekt   Sök projekt

Broar sträcker sig ofta med sin konstruktion över branter och vattendrag samtidigt som de skapar en stilfull installation i vår miljö. Men broar är också avancerade konstruktioner som ska fungera upp mot 100 år. Nya broar konstrueras och tillverkas av oss efter gällande regler och all vår brotillverkning görs med full spårbarhet bakåt och med fullständig dokumentation för materialet.

Byte av befintliga järnvägsbroar är ett allt vanligare uppdrag, när gamla broar runt om i landet inte längre uppfyller kraven. Gamla broar ersätts av nya och detta görs ofta med med avancerad montageteknik, tunga lyft och lansering. Brobyten kräver noggrann planering då tiden för bytet oftast bara är några dygn. Samordningen med inblandade leverantörer är då ytterst viktig, eftersom det är många olika delar och funktioner som bildar en fungerande och säker bro.

Alla våra broprojekt följer gällande bronorm Bro 2004, är godkända enligt Banverkets och Vägverkets kvalitetskrav och SBS Nordcerts krav för förhöjd utförandenivå D.

Lecor utför både total- och generalentreprenader – och gör det bra.